LÍNIES DE TREBALL D'X-KISIT EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA

LÍNIES DE TREBALL D'X-KISIT EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA

LÍNEES DE TREBALL D’X-KISIT EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 

FASE PRIMÀRIA DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

X-KISIT  es compromet en una gestió integrada i transversal de la seguretat alimentària, entre altres activitats que  s’emmarquen en diferents línies:

·         la fertilització, la sanitat vegetal, la utilització de productes fitosanitaris i les tècniques alternatives no químiques, que contribueixen a la reducció de la contaminació del medi i dels productes de la cadena alimentària.

·         Vigilància i control de la sanitat animal i de les mesures de bioseguretat ramadera, que s’orienten a la vigilància i la reducció de la prevalença d’agents capaços de causar una malaltia en animals i persones, així com a una reducció de l’ús de medicaments veterinaris entre els quals destaquen els antimicrobians i els problemes de resistències associats.

TRANSFORMACIÓ I DISTRIBUCIÓ

X-KISIT segueix un procés de distribució simple sense cap transformació de la carn, excepte en el cas de les hamburgueses.

 L’empresa que porta a terme la transformació i el desfet de les nostres canals, està sotmesa a controls oficials periòdics per comprovar que es compleixen les condicions generals de seguretat alimentària quant a instal·lacions, equips, autocontrols, traçabilitat, formació del personal, control de l’etiquetatge (la composició de les hamburgueses) en la protecció de les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

 

COMERÇ MINORISTA I RESTAURACIÓ

X-KISIT conserva la cadena del fred en aquesta fase final mitjançant transport frigorífic, la qual també està sotmesa al control oficial mitjançant inspeccions periòdiques de les administracions locals i del Departament de Salut, des dels quals es porten a terme també actuacions de foment de pràctiques correctes. El control de la composició i l’etiquetatge és competència de l’Agencia Catalana del Consum.

Aquestes línies de treball indiquen que seguim la normativa vigent, per tal que la nostra carn de vedella  reuneix els paràmetres de qualitat , que són legítimament exigibles pel consumidor.

CONSUMIDOR FINAL

Dins d’aquesta fase s’inclouen les activitats de transport, emmagatzematge,manipulació, elaboració i consum per part dels consumidors finals en l’àmbitdomèstic, CAL SER RESPONSABLE.

Publicado el 27/05/2017 12:07:40
Su comentario ha sido enviado con éxito. Gracias por comentario!
Agregar un comentario!
Nombre:*
Email:*
Mensaje:*
  Captcha
  Agregar un comentario!

PayPal